KUVATAIDEKOULUN ARVOT
Kuvataidekoulun ajatuksena on, että taidekasvatuksella on suuri merkitys oppilaan minäkuvan kasvulle ja kehittymiselle. Taiteen tekemisellä lapsi ja nuori saa mahdollisuuden henkilökohtaisen maailmasuhteen rakentamiseen ja ilmentämiseen visuaalisen taiteen keinoin. Koulun taidekasvatus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen on ainutkertainen ja vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäänsä. Kuvataidetta harrastamalla lapset ja nuoret saavat keinoja ilmaista itseään ja omaa suhdettaan maailmaan. Tavoitteena on, että oppilas opintojen myötä oppii ymmärtämään taiteen merkityksen omassa elämässään.


Perinteisten tekniikoiden harjoittelu mahdollistaa luovuuden kehittymisen käsi kädessä taidon kehittymisen kanssa. Koemme, että kärsivällinen kuvataiteen harrastaminen auttaa lapsia ja nuoria elämässään eteenpäin, sillä se opettaa työskentelemään tavoitteellisesti ja luovuutta hyödyntäen. Piirustus, maalaus, keramiikka, kuvanveisto ja taidegrafiikka harjaannuttavat sekä luovaa ajattelua että silmän ja käden koordinaatiota. Lisäksi perinteisin taidetekniikoin opiskelu ja harjoittelu lisää oppilaiden pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä, joka on tarpeen hektisessä maailmassa. Taidehistorian sisällöt täydentävät puolestaan oppilaiden yleissivistystä ja auttavat heitä ymmärtämään taidehistoriallisia viittauksia myös nykykuvissa.


Seuraa meitä somessa:
Turun Kuvataidekoulu
Ratapihankatu 18, 20100 Turku
02-27 99 200 (10-14)